Middenstand
   • Heroprichten van de marktcommissie: deze komt op regelmatige tijdstippen bijeen teneinde een optimale organisatie van de wekelijkse markt te organiseren en dit tot tevredenheid van de klanten en de marktkramers.

  • Jaarlijkse medewerking aan de organisatie van de avondmarkt (beide door Unizo Wolvertem).

  • Aanpassing belasting op de reclamebladen: handelaars uit eigen gemeente kunnen aldus tot 12 keer toe reclame maken en zijn hiervoor vrijgesteld van belastingen. De belasting in kwestie werd door de gemeenteraad drastisch verhoogd op 11 april 2001 maar dit was een onhoudbare situatie geworden voor de plaatselijke middenstanders evenals voor een aantal lokale publicaties voor wie reclame maken, of zelfs verschijnen, onbetaalbaar was geworden.Vandaar ook dat, op mijn initiatief, werden vrijgesteld:
   • gemeentelijke verenigingen voor zover ze drukwerk uitgeven over hun eigen activiteiten
   • verenigingen zonder winstoogmerk, voor zover ze sociale of culturele doeleinden hebben en daarover publiceren
   • publiciteit gevoerd door vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen
   • publicaties uitgegeven door plaatselijke politieke partijen
   • publicaties uitgegeven door openbare diensten
   • publicaties die niet meer dan 12 maal/jaar worden uitgegeven
   Vanaf 1 januari 2001 waren onze middenstanders dus rijgesteld van het betalen van enige belasting op de reclame die zij uitgeven. Een grote vooruitgang dus voor onze lokale middenstand en de lokale tijdschriften!

  • In 2003 en 2004 investeerde de gemeente heel wat geld in de aankoop van kerstverlichting. In 2004 besliste de gemeente hiervoor 22.497,62 € te investeren. Met dit budget werd beslist de bestaande kerstverlichting uit te breiden.Via deze weg wensen wij jaarlijks al onze inwoners dan ook prettige eindjaarsfeesten en een gelukkig nieuwjaar en we hopen dat dit zal kunnen gebeuren in een des te gezelligere sfeer dankzij deze kerstverlichting.  • Voor het nam de gemeente Meise op 3 oktober 2004 deel aan de Open Bedrijvendag. Samen met 9 bedrijven opende de nieuwe gemeenteloods aan de Palingstraat haar deuren. De gemeente zorgde voor de nodige medewerking en steun aan de bedrijven en de opbrengst ervan ging naar Kom op Tegen Kanker.

  • In 2004 nam ik het intiatief om onze zelfstandigen/ middenstanders en bedrijven gratis op te nemen op onze gemeentelijke website. Wie de aanvraag doet en zijn gegevens doorspeelt komt, indien gewenst ook met een link naar de eigen website, op www.meise.be.

  • Mobiliteiten meer bepaald het éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat: een dossier dat mij nauw aan het hart ligt! Aldus stemde ik in september 2004, als enige tegen het ontwerp, waarin voorgesteld werd in de Stationstraat en Driesstraat éénrichtingsverkeer in te voeren. Als schepen van Middenstand heb ik héél regelmatige contacten met de lokale winkeliers en ze hebben mij en mijn partijgenoten kunnen overtuigen om het voorstel voor éénrichting niet te steunen. Het zou inderdaad een regelrecht fiasco kunnen betekenen voor hen als het verkeer wordt omgeleid. Hun dure investeringen zouden kunnen uitmonden in een financiële strop. Eén handelaar heeft zelfs al berekend dat het een weerslag zou hebben op de tewerkstelling. De laatste jaren zijn er in Wolvertem 2 grootwarenhuizen bijgekomen en het is de taak van de gemeente om de lokale handelaars een helpende hand toe te steken. Door hun bereikbaarheid in het gedrang te brengen graven we nog meer de grond weg onder hun voeten.Ik wijs er ook op dat er ook in de Hoogstraat een serieus probleem zou ontstaan als de Stationstraat éénrichtingsverkeer wordt. Daar bevindt zich de druk bezochte gemeenteschool, zodat bijkomende verkeersoverlast daar uit den boze is.Tot slot: Er is inderdaad een probleem in de drukke Stationstraat, dat kan niemand ontkennen. De daar aanwezige middenstanders het volledig gelag laten betalen komt neer op broodroof. Wellicht zit er een oplossing in het bannen van het zwaar verkeer, met regelmatige en strenge controle door de politie. Het is een alternatief dat we zeker verder moeten bestuderen.  • Oktober 2005: organisatie van de ruimst mogelijke inspraak voor de aanvragen van socio-economische vergunningen.Door wijziging van de reglementering betreffende de handelsvestigingen (wet van 13 augustus 2004) waren de bevoegdheden en taken van de gemeente in deze materie aanzienlijk toegenomen. Voor handelsvestigingen met een oppervlakte van 400 tot 1000 m² is nu uitsluitend het schepencollege bevoegd om te beslissen, terwijl dit vroeger gebeurde door of via het federaal ministerie van economie.De beoordeling van dergelijke dossiers dient te gebeuren op 4 criteria:
   • de ruimtelijke ligging van de handelsvestiging
   • de belangen van de consument
   • de invloed op de werkgelegenheid
   • de gevolgen voor de bestaande handelszaken
   Vermits de gemeente terzake nog niet over de nodige expertise beschikt en rekening houdend met de mogelijke en waarschijnlijke impact van zulke inrichtingen, leek het mij, als schepen van middenstand, uitermate belangrijk dat een procedure werd uitgedokterd waarbij een zo ruim mogelijk inspraak werd geboden.Aldus werd gisteren beslist een vaste procedure in te stellen waarbij:
   1. na volledigverklaring van het ingediende dossier wordt de aanvraag, met vraag tot advies binnen de 20 dagen, overgemaakt aan:
    •  Unizo Wolvertem
    •  aanspreekpersoon middenstand Meise
    • dagelijks bestuur milieuraad
    • Gecoro
   2. na die 20 dagen en uiterlijk 35 dagen na de volledigverklaring wordt een gemeenteraadscommissie (2 VLD, 2 CD & V, 1 Groen!, 1 Groep en 1 Vlaams Belang) samengeroepen ter beoordeling van de aanvraag en de adviezen.
   3. de aanvraag wordt ook kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website en dit tot de 20ste dag na de volledigverklaring. Tijdens deze periode kunnen alle inwoners dan, schriftelijk, per fax of per e-mail, bezwaren of opmerkingen formuleren.
   4. uiteindelijk zal het schepencollege dus de beslissing nemen op basis van heel wat externe meningen en adviezen.
   Eén ding is zeker: dit worden geen gemakkelijke en vaak waarschijnlijk delicate dossiers. Als schepen van middenstand – en als politieker in het algemeen – heb ik de inspraak van onze inwoners steeds centraal en als prioriteit gesteld en ik ben er daarom ook van overtuigd dat deze hele procedure een meerwaarde zal zijn voor de besluitvorming. De “last” en verantwoordelijkheid ligt op die manier niet enkel bij het college maar ook en vooral bij een ruime basis die – waar nodig – kan rekenen op eigen ervaring en kennis! Nu maar hopen dat deze adviesgroepen en de bevolking gebruik zullen maken van de kans op inspraak die hen wordt geboden…

  • Medewerking en vrijmaken van budget voor de kerstmarkt / eindejaarsactie van Unizo Wolvertem. In 2005 kon men bij de 23 deelnemende handelaars puzzelstukjes verzamelen waarmee dan het logo van de gemeente moet worden gevormd. De ingevulde formulieren maakten dan allen kans op één van de verschillende aankoopcheques voor een totale waarde van 2.500 €. Bijzonder was ook dat deze actie werd afgesloten met een laat-avondshopping waarbij de deelnemende handelaars op vrijdag 16 december geopend waren tot en met 22 uur. De gemeente verleende de nodige logistieke steun en stelde 1000 euro ter beschikking.   Ook de middenstanders van Meise organiseerden in 2005 voor het eerst sinds lange tijd opnieuw een eindejaarsactiedus als schepen van middenstand was ik maar al te tevreden ook hen eens financieel en logistiek te kunnen ondersteunen. Op zaterdag 17 december gingen enkele leraars van de plaatselijke muziekschool langs bij een aantal handelaars alwaar een mini concert ten beste werd gegeven. Op zaterdag 24 december tussen 11 en 12 uur werd men bij de verschillende handelaars getrakteerd op een hapje en een drankje. Er werd ook een muziekinstallatie aangekocht zodat tijdens de eindejaarsperiode en bij andere festiviteiten er in de Boechtstraat, de Brusselsesteenweg en op het kerkplein sfeervolle muziek werd gespeeld teneinde de bezoekers en klanten volledig onder te dompelen in de feestsfeer. De gemeente betaalde de SABAM en billijke vergoeding (548 €) evenals de “free drink” aangeboden op 24 december as. Positief is des te meer dat de middenstanders van Meise vastberaden zijn van dit startschot een jaarlijkse traditie te maken die volgend jaar zeker nog zal worden uitgebreid. Mij hoort u daarover alleszins niet klagen!  • Dit jaar, 2006, bestaat de markt 20 jaar. Als schepen van middenstand voorzag ik 1.000 € teneinde dit evenement op een gepaste manier te kunnen vieren. Hou dus avast zaterdag 9 september 2006 vrij in uw agenda want de markt in Meise zal die dag niet onopgemerkt voorbij gaan:
   • optredens van Gym & Dans
   • 12.30 uur: prijsuitreiking tekenwedstrijd
   • 13 uur: optreden van Jo Vally op het gemeenteplein
   • 13.30 uur: prijsuitreiking tombola
   Ik kan alleen maar hopen dat de markt in de komende jaren nog een uitbreiding zal kennen!