Jeugd
  • De jeugdwerking werd en wordt voort uitgebreid: grabbel- en swappas, organisatie van kampen (boerderij, avonturen, paas…) gedurende verschillende vakanties, permanente speelpleinwerking tijdens alle schoolvakanties, jeugdbioscoop, drukken van een jeugdbrochure, jaarlijks voorzien van werkingstoelagen (+/- 12.000 euro) en infrastructuurtoelagen (+/- 14.000 euro) voor de jeugdbewegingen en jeugdhuizen, uitbreiding van de wijkwerking in Oppem, …


 • Opstarten in 2001 van de inclusieve speelpleinwerking voor licht mentaal gehandicapte en autistische kinderen: deze kinderen hebben elk een individuele monitor en krijgen aldus de kans om actief deel te nemen en zich te integreren in de gewone speelpleinwerking van De Spin. Men noemt hen daar de Framboosjes. In Meise zelf wordt dit 14 dagen in juli en 14 dagen in augustus georganiseerd. Dankzij de samenwerking met de omliggende gemeenten (Grimbergen, Londerzeel, Kapelle o/d Bos, Asse en Vilvoorde) kunnen deze kinderen gedurende alle vakanties doorlopend terecht voor een inclusieve speelpleinwerking op hun maat.

 • Organiseren van twee extra boerderijkampen in de grote vakanties. Jaarlijks heeft er in juli en in augustus een vijfdaags boerderijkamp plaats in België voor de kinderen van 7 tot 13 jaar. Sinds 2005 wordt er ook een tiendaags boerderijkamp ingericht voor de 10 tot 13-jarigen. Vanaf dit jaar (2006) gaat dit kamp zelfs door in de Vogezen (Frankrijk). Hiervoor werd speciaal extra budget uitgetrokken voor het busvervoer.

 • Begin 2004 werd door drie omwonende gezinnen een procedure tot sluiting ingesteld tegen jeugdhuis Den Droes en de Lindebij de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het spreekt voor zich dat ik als schepen van jeugd alle mogelijke medewerking heb verleend om dit te vermijden.

 • Er werd nadien een vergadering met alle partijen georganiseerd. De omwonende klagers hebben tijdens deze vergadering kunnen vaststellen dat er reeds heel wat maatregelen werden genomen en dat deze ook efficiënt zijn bij de bestrijding van eventuele geluidshinder. Dat ondermeer de door beide exploitanten geplaatste geluidsbegrenzer effectief functioneert, werd ter plaatse ook uitgetest en aangetoond.De reeds voor de aanvang van de gerechtsprocedure geplande maatregelen werden nadien ook verder uitgevoerd door de gemeente Meise, zaal De Linde en het Jeugdhuis Den Droes. Zo werd er ondermeer werk gemaakt van de plaatsing van geluidswerende gordijnen in zaal De Linde, ging de Gemeente Meise over tot de bouw van een inkomsas in Jeugdhuis Den Droes en liet Jeugdhuis Den Droes een geluidsscherm bouwen rondom het terras. Verwerende partijen (De Linde, Den Droes en gemeente Meise) deden hiermee een zware financiële inspanning teneinde het verenigingsleven en de ontspanningsmogelijkheden voor de inwoners en de jeugd in Meise te kunnen blijven behouden.De meer dan 3000 ondertekenaars van de petitie voor het behoud van Jeugdhuis Den Droes en zaal De Linde konden dus tevreden zijn.

 • Februari 2004: opstartenActieplan jeugd”. Het cultureel web werd immers nagenoeg niet bezocht door jongeren. Er was geen overleg met jongeren en er werd ook weinig aandacht besteed aan voorstellingen gericht naar jongeren. De communicatie naar de jongeren ontbrak. Dat daarin verandering moest komen, daarover was en is iedereen het eens…Daarom werd een “Actieplan Jeugd” uitgewerkt. De doelgroep zijn jongeren van 15 tot 28 jaar die in Meise, deelgemeenten van Meise of aangrenzende gemeenten wonen. Het objectief was het cultureel web Meise bekend maken bij de jeugd in Meise en omgeving en in samenspraak met de doelgroep tot ideeën te komen om voorstellingen te organiseren die de jeugd aanspreken (samenwerking met jeugdhuizen, jeugdverenigingen,…). Teneinde de nodige promotie te maken werd een budget van 1000 € gereserveerd.Om de behoeften en wensen van de doelgroep te peilen, werd er eerst een onderzoek gevoerd dat uit twee delen bestond: enerzijds de vergaderingen met de jeugdhuizen zelf en anderzijds werd er naar 2.900 jongeren een enquêteformulier verstuurd waarin men trachtte te achterhalen hoe men jongeren kon bereiken, wat hen interesseert en motiveert,…

 • Sinds 2004 organiseert de gemeente jaarlijks een gratise paasaktie in de sporthal: de kleutertjes (2,5 – 5 jaar) komen dan paaseieren zoeken en dit in het bijzijn van de paashaas. De kinderen van de lagere school (6 tot 12-jarigen) kunnen een heus hindernissenparcours uittesten. Vinden ze de opdracht, dan krijgen ook zij een zakje van de paashaas. • Uit het “Actieplan Jeugd” vloeide in april 2004 een aantal nieuwe initiatieven voort: demodagen en krotrockrally. Jaarlijks vinden er in de Muze van Meise (Brusselsesteenweg 69 te 1860 Meise) demodagen plaats waarbij muziekgroepen de kans krijgen een live-demo op te nemen. Dit initiatief geeft de muziekgroepen uit Meise alvast de kans een staalkaart van hun kunnen op te nemen en dit kan uiteraard gebruikt worden als middel om organisatoren van festivals of evenementen warm te maken voor een podiumplaats.Verder is er de jaarlijkse Krotrockrally: een samenwerking tussen de drie jeugdhuizen uit Meise, Krotrock en de gemeente Meise. Personen die in een band spelen, waarvan minstens 1 lid in groot-Meise woont en die Meise willen laten horen dat ze bestaan, kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan de Krotrockrally. De selecties en finale hebben in een jeugdhuis plaats. De winnaar mag zich steeds verwachten aan een heus optreden op Krotrock dat traditiegetrouw doorgaat in augustus.

 • Op vraag van jeugdhuis Den Droes werden in 2004 8000 herbruikbare bekers aangekocht. Deze werden bedrukt met het logo van de gemeente evenals het logo van Knodde en Den Droes. De overige bekers kunnen worden uitgeleend bij evenementen of organisaties van andere jeugdverenigingen. • Voor de grote vakantie van 2004 steeg de vraag naar het plaatsen van bijkomende borden: “Spelende kinderen”. Er werden daarom ook extra nadars geplaatst met aanwijzingen “Graag traag” in een aantal kwetsbare straten en aan de ingangen van de verschillende wijken in onze gemeente. Hierbij kregen de kinderen uit onze gemeente kans op een extra veilige vakantie.Sinds 2005 is er zelfs sprake van echte speelstraten.De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur. Hij dient zich in een straat of wijk te bevinden met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst van gemeenschappelijk vervoer. Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd, mag er speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet gehinderd wordt. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, moet tijdelijk afgesloten worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen. Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord “speelstraat” vast bevestigd. De uren tijdens dewelke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld (normaal 8 tot 22 uur).De inwoners van de speelstraat moeten instaan voor het dagelijks plaatsen en wegnemen van de signalisatie die hen ter beschikking wordt gesteld door het gemeentebestuur.In het gemeentelijk infoblad van april verschijnt nu jaarlijks een artikel waarbij de inwoners worden opgeroepen om hun aanvragen in te dienen bij de gemeente. In het infoblad van juni wordt dan een overzicht van de straten gepubliceerd teneinde de omwonenden en inwoners van die straten op de hoogte te brengen van de specifieke situatie en de reglementering daarrond.Dit initiatief draagt ertoe bij dat de kinderen uit onze gemeente onbezorgd en veilig kunnen spelen in hun straat/buurt tijdens de grote vakanties. Dank aan de ouders en buren voor hun medewerking want zij zorgen voor het succes ervan.

 • Vanaf 2005 gebeurt de facturatie in de Spin niet meer cash, hetgeen de afrekening vergemakkelijkt.

 • Juni 2005: goedkeuring budgetten voor de herstelling van de daken van chiro Eversem. De platte daken van de jeugdlokalen in Eversem (chiro) waren immers dringend aan herstelling toe. Het budget bedroeg 15.141,84 € (btw inbegrepen).

 • September 2005: jeugd en sport starten dan met de tweemaandelijkse uitgifte van een gezamenlijke brochure met daarin een overzicht van de belangrijkste activiteiten in de gemeente.

 • Dossier fuifzaal: in januari 2006 heeft de gemeente de oude witloofveiling (met parking en omliggende grond van 1 ha) aan de Veilinglaan in Wolvertem aangekocht.Het schepencollege besliste deze voor te behouden voor de bestemming van openbaar nut met name cultuur, jeugd, sport en technische dienst. Gezien de noden en behoeften die onze gemeente kent zoals repetitieruimte, fuifzaal, judozaal, nieuwe locatie voor Gym & Dans, uitbreiding technische dienst,… zal er dus op termijn moeten worden onderzocht hoeveel zaken men onder één dak kan brengen en waar de nood het hoogst is.Vanuit al die behoeften heeft de VLD zich dus geschaard achter de aankoop van dit bijkomend gebouw voor de gemeente. Voor mijzelf als schepen van jeugd is dit immers ook dé gedroomde locatie voor een fuifzaal in Meise.Aldus werd in het ontwerp van ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzien dat de hoofdpoort Wolvertem-Veilinglaan een invulling kan krijgen tot een zone voor openbare voorzieningen. De inplanting van een gemeentelijke jeugdzaal kan worden opgevangen door herstructurering van het (zonevreemd) oud veilinggebouw en de omliggende gronden. Er wordt gedacht aan de ontwikkeling van een dienstenzone langs de kant van de Veilinglaan waar ook onderdak dient gegeven te worden aan de beschuttende werkplaats Bouchout vzw. Dit zal, na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, moeten uitgewerkt worden via een ruimtelijk uitvoeringsplan.Het spreekt voor zich dat de uitwerking en goedkeuring van het gemeentelijk structuurplan en vervolgens het ruimtelijk uitvoeringsplan nog enige tijd (tweetal jaren) op zich zullen laten wachten. Vermits de oude witloofveiling zich momenteel nog in agrarisch gebied bevindt, kan er ook nog geen onmiddellijke sprake zijn van enige fuifzaal, judozaal, turnzaal, repetitieruimte ed. Nog even geduld dus en niet getreurd: het belangrijkste is dat de veiling werd aangekocht en dat we aldus de mogelijkheid zullen hebben om te werken/bouwen aan een aantal zaken die in onze gemeente nog ontbreken zoals een fuifzaal!

 • Medewerking en sponsoring van de viering van 20 jaar jeugdraad op 4 en 5 februari 2006. Op 4 februari was er een heuse feestavond in Den Droes, op zondag 5 februari kwamen alle jeugdbewegingen samen voor een spelnamiddag in het Neromhof. • Snel ter beschikking stellen van een nieuw lokaal voor KLJ Wolvertem begin februari 2006.KLJ Wolvertem is een bloeiende jeugdbeweging die in haar vijfde werkingsjaar stevig verankerd is in de fusiegemeente Wolvertem-Meise. Op dit moment beschikken zij over een dertigtal leden en elf leiders. Ze verzorgt activiteiten voor de drie leeftijdsgroepen (6- 12-jarigen, 12 tot 16 jarigen en boven de 16 jaar als leiding).Het gevolg van hun groei was en is dat hun bestaande lokaal dat zich in de oude bibliotheek in Wolvertem (toebehorende aan de parochieploeg Wolvertem en gelegen op de Merchtemsesteenweg) bevond, te klein was geworden en ook niet meer voldeed aan de brand-veiligheids en hygiënische voorschriften.De parochieploeg van Wolvertem liet hen weten niet over een ander lokaal te beschikken dus klopte de KLJ Wolvertem aan bij mijzelf als schepen van jeugd.Samen met de twee hoofdleiders en onze ingenieur bracht het schepencollege een plaatsbezoek aan twee mogelijke lokaties in de Stationsstraat en besliste nadien om beide lokalen (nl. oude berging van de groendienst en beide lokaaltjes tussen de turnzaal en de klassen van het AVC) ter beschikking te stellen van de KLJ Wolvertem. De technische dienst plaatste nieuwe sloten op de deuren, het oude materiaal werd uit de lokalen verwijderd en verf werd ter beschikking gesteld van de KLJ opdat zij de lokalen zelf konden schilderen en aldus ook de nodige opfrisbeurt en “persoonlijke touch” aan de lokalen konden geven.Ook de KLJ zelf is meer dan verheugd daar zij dankzij deze 2 lokalen niet alleen zeer snel een oplossing vonden voor het probleem dat zich stelde maar ook en vooral dat beide lokalen hen de mogelijkheid bieden om hun beide leeftijdsgroepen op te splitsen en nog in betere omstandigheden te ontvangen qua lokatie, sanitair en dies meer.</br>Ik ben maar al te blij deze veelbelovende jeugdvereniging zo snel te hebben kunnen helpen: de twee lokalen die aan de KLJ ter beschikking werden gesteld zijn immers ook veel beter gelegen voor die leeftijdsgroepen en bieden heel wat extra mogelijkheden qua groen, speelruimte, veiligheid enz. Ik duim alvast dat dit een extra stimulans zal zijn om verder te gaan op de ingeslagen weg en dat deze vereniging aldus zelfs nog zal kunnen uitbreiden. • Maart 2006: medewerking voor uitbreiding jeugdhuis Knodde. Dit jeugdhuis blijft intussen groeien waardoor een uitbreiding zich immers opdringt. Mits een aantal aanpassingswerken is die uitbreiding ook bouwkundig en technisch mogelijk nl. door de bestaande overdekte portaal mee te integreren in het jeugdhuis d.m.v. het plaatsen van een dubbele deur en wand langs de straatzijde evenals het maken van openingen in de wand tussen het bestaande lokaal en de portaal. Ook de toegang naar het sanitair zal worden gewijzigd.KnØdde alleen kon en kan zoiets niet realiseren, vandaar dat het schepencollege besliste:
  • akkoord te gaan met het opstellen van een stedenbouwkundige vergunning voor een beperkt werk waarvoor de kerkfabriek zijn toestemming dient te geven voor het bouwrecht
  • principieel akkoord te gaan met het principe om deze werken te laten uitvoeren door de gemeentearbeiders mits KnØdde instaat voor de aankoop van de materialen (+/- 10.000 euro)
  • de werken kunnen pas uitgevoerd worden in functie van de beschikbare arbeiders
  Ik ben maar al te blij dat ik ook hier zo snel mijn steentje (op hun vraag) hebben kunnen bijdragen tot de uitbreiding van dit jeugdhuis in Meise. Alles zal er ook aan gedaan worden om het project (vergunning, aankoop materialen, realisatie,…) zo snel mogelijk te laten vooruit gaan. Ik hoop dat dit een extra stimulans zal zijn om verder te gaan op de ingeslagen weg en dat dit jeugdhuis nu ook verder zal kunnen uitbreiden. Hoe meer onze jeugd zich in eigen gemeente kan amuseren, hoe beter en veiliger immers!

 • Sinds het KB van 01.01.2001 moeten alle speeltoestellen voldoen aan Europese veiligheidsnormen en dienen ze te beschikken over een veiligheidscertificaat.Gezien dit niet het geval was voor de skateramp in de Lattenbos in Westrode, werd deze in maart 2006 afgebroken gezien de slechte staat en de niet-conformiteit met de Europese veiligheidsnormen.In de plaats keurde het schepencollege goed van in de Troostweg in Westrode een “tienerhangplek” in te richten. De kost ervan wordt geraamd op 10.000 €, uitgave die werd voorzien in de begroting 2006. De doelgroep ervan zijn de –12-jarigen. Het voordeel echter van deze “hangplek” is dat dit, voor jong en oud, een plaats kan zijn waar men zowel bij regen als bij zon kan afspreken en dat dit bij festiviteiten in de wijk ook mee kan worden gebruikt.Gezien de nieuwe Europese veiligheidsnormen en vooral gelet op de zeer hoge kost van de erkende materialen, is het de bedoeling jaarlijks een tweetal speelterreinen te hernieuwen. Als schepen van jeugd zal ik er samen met de jeugddienst en de jeugdraad in elk geval blijven op toezien dat zo snel mogelijk het nodige wordt gedaan voor elk van onze speelpleinen!

 • Op zondag 14 mei 2006 organiseerde Bloso voor de dertiendekeer het sportevenement “Stadskriebels”. Dit Brussels Sportfeest gaat door in de omgeving van de Oude en Nieuwe Graanmarkt. Op de autovrije straten kunnen er een 40-tal boeiende sportactiviteiten beoefend worden. Er is een ruim sportaanbod voor alle leeftijden, ook voor gezinnen. Verder staan er nog heel wat sportdemonstraties en andere animatievormen op het programma. ’s Avonds sluit dit sportfeest af met een optreden. Meer info hierover op www.stadskriebels.be.Gezien het feit dat een aantal gemeenten hiervoor voorzien in gratis busvervoer en die vraag mij in 2005 ook werd gesteld vanuit de jeugdverenigingen, heb ik hiervoor in 2006 dan ook extra budget voorzien. Dankzij deze steun is chiro Eversemdus naar dit evenement kunnen gaan. Een tachtigtal leden van die jeugdbeweging namen deel en de bus vertrok aan hun lokaal.Als schepen van jeugd vond en vind ik het enorm belangrijk dat onze jeugdverenigingen de kans krijgen om eens op een andere manier kennis te maken met onze hoofdstad. Ik hoop daarom dat dit nieuwe initiatief ook volgend jaar zal worden verdergezet!

 • De eindtermen van de Vlaamse Overheid bepalen dat “kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt geacht voor alle kinderen die de basisschool verlaten”. Ook al leren kinderen vaak zwemmen buiten schoolverband, toch is het belangrijk dat de school haar maatschappelijke opdracht vervult en er voor zorgt dat ALLE kinderen de kans kijgen om voldoende redzaamheid te ontwikkelen, ook in het water.Zo vroegen de schoolraad en de directies in mei 2006 of het niet mogelijk was om zwemlessen in te richten gegeven door een gebrevetteerd zwemleerkracht.Voor de vier gemeentescholen zou dit betekenen dat er in totaal zes uren moeten gegeven worden en dit voor de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar. Bedoeling was oorspronkelijk dat dit zou gegeven worden door sportfunctionaris Lieven Van Campenhout maar dit bleek, omwille van de interne taakverdeling, onmogelijk.Daarom keurde het schepencollege goed dat op de begrotingswijziging van eind juni 2500 € extra werd voorzien voor het aanstellen van een zwemleraar. Vanaf 2007 betekent dit een jaarlijkse investering van 6000 € per jaar. Concreet betekent dit dat vanaf het nieuwe schooljaar in september 2006 de kinderen van onze gemeentelijke scholen zwemles zullen krijgen vanaf de derde kleuterklasin plaats van vanaf het derde leerjaar zoals vandaag. Een hele vooruitgang dus en de investering meer dan waard als men er alleen al aan denkt hoeveel ongevallen kunnen worden vermeden doordat kinderen kunnen zwemmen.Als schepen van sport hoop ik dat dit initiatief de ouders een extra “veiligheidsgevoel” zal geven wanneer hun kinderen reeds op jongere leeftijd kunnen zwemmen en ook voor de kinderen zelf zal de zwemles des te leuker worden. En wie weet komt daar op termijn zelfs een gro(o)t(e) zwemkampioen(e) uit voort…

 • September 2006: organisatie van een heuse ‘Dag van de Jeugd’. In 2000 werd er op kleinschalige basis voor het eerst een ‘Dag van de Jeugd’ georganiseerd. Vorig jaar groeide de idee bij mij en mijn diensten om dit opnieuw te organiseren. Hiertoe werd op de begroting specifiek extra budget (5.500 €) voorzien:
  • 3.000 € voor de jeugd
  • 2.500 € voor de sport
  Het BOIC heeft momenteel een project ‘Olympische straten’ lopen zodat er uiteindelijk beslist werd om jeugd en sport te groeperen en er aldus één grote feestelijke dag van te maken. Zondag 10 september as. tussen 14 en 17.30 uur kunnen de jongeren van 6 tot 18 jaar gratis terecht in de Sportschuur, de Veiling, het voetbalveld, het zwembad en het skatepark. Er wordt een uitgebreide waaier van activiteiten aangeboden gaande van circus-school, wimpelen over inline-hockey tot sumo-worstelen. Tijd, moeite noch geld werden gespaard om de 500 à 600 jongeren die worden verwacht te trakteren op een onvergetelijke dag en met de gunstige weersvoorspellingen in het vooruitzicht hoop ik dat het dat zeker zal worden! Als schepen van jeugd ben ik in elk geval zeer verheugd dat we voor dit initiatief extra budget hebben kunnen vrijmaken en ik hoop en duim alvast dat dit initiatief niet eenmalig zal zijn maar dat er vanaf nu jaarlijks, net als het ‘Lint van Meise’, een heuse ‘Dag van de Jeugd’ zal worden georganiseerd na het begin van het schooljaar!

  - Programma van Dag van de Jeugd –