September 01, 2012
Nationaal


Op 18 mei 2003 nam ik voor het eerst deel aan de nationale verkiezingen. Als 3de opvolger op de VLD-lijst haalde ik een zeer mooi resultaat: 3.730 voorkeurstemmen (zie hieronder). Ik heb de smaak dan ook te pakken! Een mandaat in de gemeente is super in die zin dat men echt concreet kan werken en men iets kan realiseren naar de burgers toe. Daaruit vloeit meteen ook mijn “vrees” naar een nationaal mandaat: kan men, tussen 150 parlementairen, wel voldoende meewerken aan het beleid en vooral concrete zaken realiseren? In elk geval: “vrees is een slechte raadgever” dus dat zal mij niet tegenhouden. Vanuit mijn perfecte tweetaligheid en met mijn juridische kennis als basis droom ik ervan ooit in het federaal parlement te zetelen. Ook voor onze gemeente Meise zou het een enorme meerwaarde betekenen een parlementair uit de gemeente te hebben en aldus voor bepaalde zaken als woonbeleid, economie,… meer inspraak te bekomen. De weg naar de “top” is nog lang maar ik ga ervoor en hoop daarbij op jullie steun te kunnen rekenen?!

Als volksvertegenwoordigster zou ik mij willen inzetten voor:

1. Eerlijke spreiding van de nacht- EN dagvluchten. Als schepen van volksgezondheid lag en ligt deze problematiek mij zeer nauw aan het hart. Ik heb dan ook geen seconde geaarzeld om samen met nog 3 andere schepenen een jeugdschepenketting op te richten die oa. 2 succesvolle activiteiten organiseerde: de kerstwake in Grimbergen en de briefschrijfactie waarbij 9.782 brieven werden overhandigd aan Premier Verhofstadt. Zelf pleit ik NIET voor een volledige afschaffing van de nachtvluchten want dat zou enkel het probleem verschuiven naar het domein van de tewerkstelling, wat niet de bedoeling kan en mag zijn! Er moet echter een evenwicht komen tussen de sociaal-economische return van de luchthaven en het maximaal inperken voor de omwonenden van de geluidshinder die ermee gepaard gaat. Aldus dient, zowel voor de nacht- als de dagvluchten, het principe van het bestemmingsmodel gehanteerd te worden in plaats van het concentrated model. Onze inwoners hebben immers recht op een goede nachtrust en een gezond leefmilieu!

2. Behoud van de eigenheid en het landelijk karakter van de gemeenten rond Brussel. Het spreekt voor zich dat – en dit geldt nog des te meer sinds Brussel wordt genoemd als hoofdstad van Europa – heel wat mensen die in Brussel werken zich aangetrokken voelen tot de gemeenten in de rand om er zich te vestigen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat heel wat van die landelijke gemeenten geëvolueerd en sterk gegroeid zijn. Welnu, het is de taak van de overheid erop toe te zien dat deze evolutie niet gebeurt ten koste van de taal, cultuur, mentaliteit,… van zij die er wonen.

3. Betaalbaar wonen in de eigen regio voor onze jonge gezinnen. Dit verdient de grootste aandacht. Als schepen van jeugd moet ik spijtig genoeg vaststellen dat jongeren en pas gehuwden onze regio moeten verlaten wegens te duur. De gemeentes moeten, met financiële steun van de overheid, gronden kunnen opkopen in de woonuitbreidingsgebieden,infrastructuurwerken uitvoeren en aan kostprijs doorverkopen aan de jonge mensen van hier. Voor zulke initiatieven is het meer dan ooit belangrijk dat de lokale besturen voor een gedeelte kunnen terugvallen op een “nationaal” budget.

4. Het blijven betrekken van onze senioren in het gemeenschapsleven.  Mensen stoppen vaak vroeger met werken, leven langer en worden ouder dan vroeger. Daarom is het van zeer groot belang dat zij tijdens die jaren niet vervreemden maar integendeel geïntegreerd en geïnteresseerd blijven in het gemeenschapsleven. Dit kan bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van openbaar vervoer, het aanbieden van een internetaansluiting en cultuurabonnementen,… Mensen die hun ouders thuis opvangen, moeten de kosten ook fiscaal kunnen aftrekken. Zo stimuleert men een opvang van bejaarden in hun eigen omgeving.

5. Meer verkeersveiligheid rond scholen en andere kwetsbare gebieden (wijken, speelpleinen,…).  Dit moet een belangrijke prioriteit blijven. Het aantal verkeersslachtoffers op onze wegen moet verder naar omlaag door het aanhouden van de versterkte controles en een veiligere inrichting van de wegen. Een “zone 30”, verkeersdrempels enz. moeten de “zwakkeren” beter beschermen. Samen met een doorgedreven bewustmaking van alle weggebruikers, moeten de lokale besturen ook hier voor een gedeelte kunnen terugvallen op een “nationaal” budget.

6. Wegwerken van gerechtelijke achterstand en herwaardering van het systeem van juridische bijstand.  De achterstand bij de hoven en rechtbanken moet worden weggewerkt. Het kan niet dat mensen- en dan vooral in de hardste en moeilijkste materies (moord, verkrachting, gewelddaden,…)- jaren moeten wachten op een uitspraak.In de ogen van velen is het vaak alsof er te laat of geen recht geschiedt, dit kan en moet veranderen! Als advocaat besef en ondervind ik maar al te goed dat het systeem van de juridische bijstand ook dringend moet aangepast worden. Het is immers onaanvaardbaar dat er elk jaar minder middelen ter beschikking worden gesteld om deze bijstand uit te bouwen. De herwaardering ervan zal niet alleen de stagiairs ten goede komen maar ook en vooral diegenen die beroep doen op zulke bijstand en die recht hebben op een grondige en gemotiveerde verdediging door hun raadsman.

7. Een fiscaal statuut voor jonge senioren die actief wensen te blijven. Niet iedereen houdt het voor bekeken op pensioengerechtigde leeftijd en er zijn, integendeel, heel wat mensen die actief willen blijven. Gepensioneerden moeten daarom onbeperkt kunnen bijverdienen, zonder dat ze hun pensioen verliezen. Er zijn uiteraard nog vele andere zaken die mijn aandacht genieten dus bovenvermelde punten zijn een greep uit hetgeen ik, ooit, in de Kamer zou willen realiseren als volksvertegenwoordigster. Analyse resultaat, wat betekenen deze 3.730 stemmen voor mij…

 
Theorie
Uit het officiële P.V. van de verkiezingen blijkt dat de VLD-lijst Brussel-Halle-Vilvoorde in 2003 3 zetels behaalde zodat 3 effectieve kandidaten zouden zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers:
1. Neyts-Uyttebroeck Annemie
2. Cortois Willy
3. De Block Maggie
Deze laatste, De Block Maggie, werd dus effectief verkozen en stond tevens op de lijst als 1ste opvolger. Vermits zij rechtstreeks verkozen was hoefde zij dus geen beroep te doen op haar opvolgersplaats en “viel” zij gewoon weg op de lijst van de opvolgers. De pot met de “lijststemmen” (37.984 stemmen) bij de opvolgers werd dus pas verdeeld te beginnen vanaf de 2de opvolger, hetgeen maakt:
1. Van Biesen Luc: 1.826 eigen stemmen + 22.484 pot = 24.310 stemmen (= kiesquotiënt voor VLD-lijst
2. IK, De Klippel Virginie: 3.730 eigen stemmen + 15.500 pot = 19.230 stemmen
3. Platteau Stefaan: 7.742 eigen stemmen
Deze officiële volgorde van de opvolgers werd definitief vanaf de installatie van de nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers op 5 juni 2003. Op basis van die volgorde komen de opvolgers, in de loop van de 4 jaar, dus EVENTUEEL in de Kamer. Betekenis in concreto en voor mijzelf Annemie Neyts ging zetelen in het Europees Parlement waardoor zij niet meer zetelde in de Kamer, daar ontslag nam en Luc Van Biesen kwam in haar plaats in de Kamer. Als gevolg daarvan schoof ik dus op en kwam ik als 1ste opvolger te staan dwz. komt er een verschuiving, gebeurt er iets of neemt er iemand van de verkozenen ontslag in de loop van de 4 jaar dan is het aan mijn beurt. Afwachten dus… Is er een verschil had ik op de lijst van de effectieven gestaan? Ik had waarschijnlijk mathematisch meer stemmen gehaald (mensen duiden vaak geen opvolgers aan en zien er het nut niet van in) maar ik had nooit op een “wachtlijst” gestaan en was nooit verkozen geweest. Ik heb dus zeker niet te klagen, integendeel zelfs… Een terugblik op de “Wist je Datjes” van 2003

Verkiezing van beste verkiezingssite 2003


“ LEXPERT, het intranet van Vlaamse juridische en financiële deskundigen, heeft de politieke website van Servais Verherstraeten (CD & V) bekroond tot beste verkiezingssite. Verder haalden de degelijke websites van Gerolf Annemans, volksvertegenwoordiger Vlaams Blok en van Sabine De Bethune, senator CD & V, de meeste stemmen. Bij de nieuwkomers verdient Virginie De Klippel, opvolger kamerlijst VLD een bijzondere vermelding”. Dit bericht staat tevens te lezen op www.politics.be. DANK dus aan mijn webmaster die heeft ingestaan voor deze prachtige website die voor mij een belangrijk, en vaak bezocht, campagne-instrument is geweest.

De speculaties, prognoses en voorspellingen zijn intussen volop aan de gang.


Bij het beeïndigen van mijn campagne (vandaag zondagmorgen 18 mei om 0.47 uur) wil ik dus even benadrukken: ik ben zeer realistisch wat mijn stemmenaantal betreft en hoop dat iedereen dat ook voor mij is. Ik zag en zie deze verkiezingen als een springplank voor later en ik denk alvast dat mijn opzet geslaagd is: naambekendheid verwerven tot buiten de grenzen van mijn gemeente Meise. Ik heb zeer hard gewerkt, serieus campagne gevoerd en één ding is zeker: men zal mij NOOIT kunnen verwijten dat ik mij niet heb ingezet om de VLD (is dat niet onze bedoeling?) sterker te maken! DANK dus aan allen die mij rechtstreeks of onrechtstreeks hebben geholpen in mijn campagne: ik zal dat zeker niet vergeten! Wat het straks wordt zien we wel dus… tot straks!

Het als opvolger niet gemakkelijk is om veel stemmen te halen …


Bij de verkiezingen voor de Kamer in 1999 zagen de voorkeurstemmen er bij de effectieven als volgt uit:
1. Willy Cortois 17.276
2. Jef Valkeniers 15.601
3. Maggie De Block 6.910
De opvolgers haalden daarentegen:
1. Dieudonné Horlait 2.956
2. Jo De Ro 2.307
3. Walter Zelderloo 2.230
Het wordt dus niet makkelijk als opvolger en ik kan alleen maar hopen dat de mensen, meer dan vroeger, het belang van de opvolgers inschatten!

Mijn Campagnekar werd gestolen en … teruggevonden !!


Mijn campagnekar werd – met het oog op de stemtentactie – opgesteld op zaterdag 26 april in het centrum van Meise. Toen we ze op maandag 28 april wilden verzetten, was de kar verdwenen. Ik legde klacht neer tegen onbekenden. Na het verschijnen van een artikeltje in de krant kreeg ik vrijdagmorgen 2 mei om 7.20 uur telefoon van Mevr. V.D.S. uit Vilvoorde. Zij meldde mij dat mijn kar reeds enige dagen in Vilvoorde stond waar er nauwelijks of geen verkeer was… Nadat de politie van Vilvoorde P.V. had opgesteld hebben wij de kar meegenomen en verplaatst. Zo zie je maar wat de rol is van de media… Gelukkig hadden de “daders” geen schade aangericht aan de kar tenzij
Een terugblik op mijn campagnedagboek van 2003  

Campagnedagboek van Virginie – Day After 19 mei 2003


Laatste dag “thuis” alvorens morgen weer aan de slag te gaan op kantoor. Onnodig te zeggen dat ik niet lang heb kunnen slapen vermits ik veel te nieuwsgierig was naar mijn voorkeurstemmen. Om 7 uur vlieg ik dus naar de compu en ja hoor: ik haalde 3.730 voorkeurstemmen. Dit is, als (onbekende) opvolger enorm goed (zie ook mijn analyse die nog volgt) en vooral: zoveel stemmen had ik NOOIT durven dromen! Mijn streefdoel was het dubbele te halen van de gemeente (1500). BEDANKT dus aan al diegenen die hun vertrouwen in mij hebben gesteld en ik zal er alles aan doen om dat niet te beschamen! Rest van de dag beperkt zich tot het beantwoorden van mails, lezen van de kranten en doornemen van het schepencollege. In de namiddag is er traditioneel schepencollege: ik trakteer mijn collega’s op een fles en een stukje taart. ‘s Avonds nog wat achter de compu, een heerlijk bad nemen en tijd doorbrengen met Geert. Ik zal goed slapen: ben meer dan tevreden met de uitslag, maar de campagne heeft mij echt wel uitgeput! Mijn inzet en die van zovele helpers achter mij werd beloond: een zalig gevoel!

Campagnedagboek van Virginie – D-Day 18 mei 2003


Ik moet zeggen dat ik een rustige nacht heb gehad en dat de zenuwen mij gelukkig geen parten hebben gespeeld. Uitslapen zat er echter niet in op deze verkiezingsdag, wel integendeel: opstaan om 7 uur, ontbijten, klaarmaken… Tegen 8.30 uur ga ik stemmen voor mezelf en bij volmacht: ik haal mij eerste 2 stemmen binnen of zouden er reeds vroeger op mij hebben gestemd? In het kanton Meise wordt er nog niet electronisch gestemd: bij het openen van de immens grote papieren besef ik één zaak: diegenen die op mij stemmen zullen mij echt moeten zoeken en zullen het dus heel bewust hebben gedaan! Na zelf te hebben gestemd blijf ik zelf tot 13 uur aan de ingang van de kiesbureau’s in Eversem staan: praatje slaan met de mensen en rekenen op de herkenning. Wat het weer betreft heb ik alleszins evenveel pech als met de gemeenteraadsverkiezingen: regen, wind en koude, … Iemand zegt mij: “als het evenveel geluk brengt dan komt dat zeker in orde“. Moe gestaan en stijf van de koude ga ik snel thuis iets eten. Tegen 14 uur ben ik in de sporthal van Meise waar ik bij één telbureau getuige ben voor de VLD. Zenuwachtig was ik nog niet tot dan maar dat getuige zijn heeft er geen goed aan gedaan (een goede les voor volgende keer): stemmen die maar mondjesmaat voor mij zijn. Gelukkig lopen er nog een aantal bekende gezichten rond (Carine, Lucianus, Bruno, Jean-Pierre,…) en valt de sfeer goed mee. Om 17.30 uur krijg ik telefoon van Yoeri: in het kanton Asse (waar men electronisch stemde) behaalde ik 787 stemmen. Oef, die zijn al zeker binnen! Tot 21 uur loop ik rond en werk ik mee in Meise: tellen, controleren, resultaten noteren,… Nadien gaat het richting Cambrinus waar we met een aantal van onze bestuursleden hebben afgesproken. We drinken iets, eten iets en wachten op de uitslagen. De sfeer is goed. Tegen 22.30 uur beslissen een aantal onder ons toch nog eens naar de Melsenstraat te gaan: buiten de opruimers en een aantal personen voor TV is er echter niets meer te zien: iedereen is weg feesten in zijn thuisbasis. Dan maar naar Vilvoorde waar er in de Koning van Spanje een bijeenkomst georganiseerd werd. Het is spannend: 73 % van de stemmen geteld en ik zit aan 1.896 voorkeurstemmen. Niet slecht en al meer dan verwacht. Er ontbreken echter nog wat telbureau’s waaronder Meise! Tegen 1.30 keren we moe, maar zeer tevreden, terug naar huis. Ik kruip meteen achter de computer: de site van Binnenlandse Zaken geeft alle stemmen gedetailleerd weer. Tegen 3.45 uur kruip ik in mijn bed: ik heb dan iets meer dan 1900 stemmen maar Meise en Lennik ontbreken nog steeds. Ik zie straks wel wat het wordt… Het belangrijkste is: de VLD blijft de grootste partij. PROFICIAT aan alle kandidaten en medewerkers die dit hebben mogelijk gemaakt!

Campagnedagboek van Virginie – zaterdag 17 mei 2003


De laatste campagnedag moet en zal nog volledig benut worden: opstaan, 2 kranten doorbladeren, enkele emails beantwoorden en dan naar de markt in Vilvoorde waar er heel wat volk aanwezig was. Tegen 9.45 uur vertrek ik in Vilvoorde want om 10 uur wordt ik in Meise verwacht: samen met Annemie Neyts + Willy, Johan en Marc van ons bestuur gaan we rond op de markt. Een kleine maar gezellige bedoeling. Eén van de marktkramers zegt ons “het is de 1ste keer dat ik fier ben om Belg te zijn en dat geeft toch een apart gevoel”. Hopelijk denken er veel zoals hem… Tegen 12.30 uur rijd ik snel even naar huis om wat emails te beantwoorden. Om 13 uur ga ik langs op de bloemenmarkt in Wolvertem en tegen 13.40 uur sta ik op de jaarmarkt in Mollem. Daar gaan we rond tot 15.30 uur met Gilbert Wauters, Yoeri, Frank, Dominique en Annemie als kandidaten + burgemeester Van Haelewijck als begeleider. We doen er hard ons best om folders uit te delen! Nadien ga ik affiches afgeven in het café in Slozen en kopieer en rijd ik rond voor het in orde brengen van de getuigen, BELANGRIJK! Het lukt mij toch om tegen 18 uur op het VLD-eetfestijn in Kampenhout te zijn. Na een lekkere steak met pepersaus (ik kan weer even verder), in het gezelschap van Maggie, Luc, Eddy en diens burgemeester, ga ik naar de voetbal in Wolvertem. Om 20 uur speelt Wolvertem immers tegen Asse-Zellik, belangrijke wedstrijd en Maggie De Block geeft er de aftrap. Ligt het aan de aftrap of aan mijn aanwezigheid, ik weet het niet maar de wedstrijd eindigt op 0-0 dus Wolvertem speelt de eindronde tegen Vilvoorde. PROFICIAT Sc Wolvertem, de schepen van sport (ikzelf dus) is fier op jullie! Nadien, tegen 22.30 uur, langsgaan op het Country-Festival op de Kapellelaan. Samengevat: de afwezigen hadden ongelijk want daar was pas een aparte en unieke sfeer. De burgemeester en ik worden op het podium geroepen en delen de prijzen uit. Nu, bij het aanvullen van mijn agenda, is het intussen 0.42 uur: ik ga dus afronden en erin kruipen want ik moet er straks alweer uit! Slaapwel.

Campagnedagboek van Virginie – vrijdag 16 mei 2003


Ik ga niet in herhaling vallen en kan dus zeggen dat ik, met stralend weer, naar de markt in Opwijk ben gegaan. Denk dat ik de meeste markten intussen gedaan heb, begin zelfs stilaan te weten waar en wanneer de marktkramers er zijn. Even op en af naar huis om nog wat mails te versturen en ‘s middags afspraak voor een lunch met Yoeri en Dominique: ook zij gaan, net als ik, blij zijn als alles achter de rug is! Nadien nog wat affiches herplakken en mij klaarmaken voor de avondmarkt. Om 18 uur wordt ik in Wemmel verwacht (BEDANKT Miel De Bauw voor het voorstel!) voor de avondmarkt. We gaan er samen rond met het team van Vanhengel en Neyts, is dus zeer dankbaar. Ook hier weer positieve reacties en mensen die mij kennen of herkennen. Een zeer leuke en gezellige avondmarkt waar ik om 20.45 uur meer dan tevreden vertrek! Om 21 uur komt Geert mij ophlen en gaan we nog een door tot aan de avondmarkt in Opwijk. Tegen 0.30 uur kruip ik onder de wol: het wordt nog een zwaar weekend!

Campagnedagboek van Virginie – donderdag 15 mei 2003


Klassieke ochtendschema: opstaan, krant doornemen, aankleden en emails beantwoorden. Nadien richting Overijse waar we om 9.30 uur afspraak hebben in Café De Toekomst. Ik ben op tijd, Marc Beernaert en Luc Van Biesen ook dus wij gaan al wat rond! Cortois & Co (Lydia, Liseanne, Patrick, Francis) komen pas een uurtje later toe. We waren allemaal dik in vorm en zijn rondgegaan op de markt tot 12.30 uur en nadien nog iets gaan drinken met Etienne en schepen Botteldoorn (mijn “begeleider” toen ik druivenkoningin was). De reacties van de mensen waren positief. Tegen 14.30 uur zak ik af naar Meise: borden herplakken, emails beantwoorden,… ‘ s Avonds ga ik op bezoek bij onze eresenator uit Meise en ga ik nog wat foldertjes uitdelen aan de uitgang van de avondschool. Men moet er wat voor over hebben! Nadien zitten we nog tot 0.30 uur te “klungelen” op de computer voor het versturen van emails. Zo’n campagne: een mens moet er wat voor over hebben!

Campagnedagboek van Virginie – woensdag 14 mei 2003


Naar de post om mailing naar de leden af te geven, dossierstukken neerleggen op Politierechtbank en om 8.45 uur werd ik aan de mutualiteit verwacht in Vilvoorde van waaruit we vertrokken met de minibus voor de “Rondrit Pajottenland“. Een aantal personen vervoegden ons daar zodat we uiteindelijk met een mooie groep VLD’ers waren: Willy, Jo, Liseanne, Patrick, Lydia, Yoeri, Nicky, Kathleen,Eddy + begeleinding van Willy Schollaert. Ze zullen het wel geweten hebben in het Pajottenland dat de VLD op “tournee” was. Ik spaar jullie de details maar kan zeggen dat we tussen 9.30 en 16 uur op bezoek waren in Tollembeek, Galmaarden, Bever, Herne, Oetingen, Leerbeek, Gooik en Lennik. Café’s, bakkers, beenhouwers, stations, gemeentehuis,… denk dat we zowat overal zijn geweest. Opvallend: de mensen hadden daar nog niet veel campagne of politiekers gezien, was dus zeer goed meegenomen! Alvorens rond 18 uur thuis te komen ben ik eerst nog een affiche gaan afgeven + nog een aantal borden gaan halen zodat mijn vader die nog kan plaatsen. Nadien ben ik achter de computer gekropen: mails beantwoorden en surfen om te zien of er (politiek) nieuws was. ‘s Avonds ben ik met Geert nog gaan bussen in Londerzeel. Heb vandaag dus wat aan sport gedaan, hihi… Bij het thuiskomen kreeg ik telefoon: morgen moet ik om 7.30 uur in Grimbergen zijn. Zet nog even de compu aan, neem rustig nog even een bad en nadien dodo. Moet morgen ook weer fit zijn!

Campagnedagboek van Virginie – dinsdag 13 mei 2003


Vandaag was het de bedoeling om de markt van Sterrebeek te bezoeken. Op tijd thuis vertrokken maar nog geen km verder moest ik Willy verwittigen dat ik niet naar Sterrebeek zou gaan: het verkeer zat vast in alle richtingen. Dan maar naar de markt in Asse, ligt ook dichter bij Meise en had die markt nog niet gedaan dus… Ben daar om 9.15 u alleen aan het grote werk begonnen tot ik een uurtje later Dominique tegenkwam: zij had met Yoeri en Frank afgesproken om samen de markt te doen. Ook onze lijsttrekster (Annemie Neyts) was aanwezig en werd bovendien gevolgd door de camera’s van Ring TV. Tot 13 uur hebben we zeer hard gewerkt: de reacties waren ook positief dus dat is al veel! De namiddag was gevuld met een heleboel praktische zaken: borden herzetten, plakken, lijm kopen, kopies halen, naar de post, affiches en folders wegdoen,… Om 17.30 korte afspraak met mijn campagnelei(ij?)der voor het overlopen van de laatste dagen. Nadien in Wolvertem en Meise nog even zitdag houden. Rond 20 uur afspraak bij de Voorzitter om samen met Grete de mailing naar de leden af te werken. Dank aan hen en de anderen die vandaag hielpen (plakkers, bussers). Voor het slapengaan eerst nog wat emails beantwoorden. De steunbetuigingen doen op dit ogenblik extra plezier!

Campagnedagboek van Virginie – maandag 12 mei 2003


Opstaan om 7 uur, krant lezen, haar wassen, aankleden en dik op tijd naar Vilvoorde vertrekken want het is daar niet evident om daar ‘s ochtends het centrum binnen te rijden en met de jaarmarkt er nu bij… Tot mijn grote verbazing gaat het vlotter dan ooit (Willy vertelt me nadien dat alle scholen uit Vilvoorde vakantie hebben, vandaar waarschijnlijk). Op de brug zie ik al van ver mijn (teruggevonden) campagnekar staan: Geert en Johnny hebben dus weer meer dan hun best gedaan! Om 8.50 uur kom ik toe op de mutualiteit: nog wat tijd over dus om de nodige opzoekingen ed. te doen aangaande de aan te stellen getuigen. Tegen 9.45 uur vertrekken we met een grote VLD delegatie naar de jaarmarkt: ze zullen het in Vilvoorde geweten hebben dat de VLD aanwezig was… Zeer veel volk en een leuke sfeer, meer hoeft dat niet te zijn! Om 12.15 uur blaas ik de aftocht want om 13 uur word ik in Sint-Jans- Molenbeek verwacht voor een politiek debat met vrouwelijke vertegenwoordigers van diverse partijen (Ecolo, MR, VLD, CDH, SP.A,Agalev en Maria). Het debat verliep volledig in het Frans (geen probleem gelet op mijn tweetaligheid) en de toeschouwers waren niet echt ons kiespubliek maar wel belangrijk dat de VLD er vertegenwoordigd was! Van Molenbeek naar Zaventem waar het jaarlijkse seniorenfeest plaatsvond in de tent. Van een enorm succes gesproken…Voor de pauze worden de aanwezige kandidaten, opnieuw met luid applaus, voorgesteld en tijdens de pauze krijgen we de kans onze foldertjes uit te delen. Denk dat elke senior met een hoop folders naar huis is gegaan. Tegen 19 uur ben ik thuis: etenstijd en nadien meteen achter de computer voor het voorbereiden van de mailing naar de VLD-leden. Om 20.15 uur ga ik even langs bij Jef en Justine voor een korte drink: de officiële huwelijksdatum was immers vandaag. Om 20.50 uur kruip ik weer achter de compu: tijd om een aantal positieve mails te beantwoorden en voornamelijk om mijn campagnedagboek aan te vullen. BEDANKT aan alle helpers van vandaag: - bussers: Guus + Luc & Co - plakker: Geert - inbrenger emiladressen: Thierry Het is nu 23.45 uur en ik sluit af voor vandaag. Ben fier op mezelf: was een drukke maar productieve dag en … voor het eerst ben ik volledig bij met mijn dagboek! Slaapwel…

Campagnedagboek van Virginie – zondag 11 mei 2003


11 mei, moederkesdag, veel verder dan een kaart kom ik dit jaar niet omwille van de drukte maar mijn moeder heeft wel, op mijn kosten, een trui gekocht die haar aanstaat dus is het misschien nog beter zo… Na een snel ontbijt en het doorbladeren van de Zondag vertrek ik naar Wemmel: om 10.30 uur gaf Paul Van den Brande (OCMW en VLD Wemmel) ons afspraak in het Glazen Huis. Na iets te hebben gedronken vertrek ik samen met hem, Dominique Guns en Frank Gillijns naar de marktplaats. Het weer is goed en de mensen zijn ook nu weer vriendelijk. Een leuke zaak is dat we ons kunnen voorstellen als 3 “nieuwe” en jonge kandidaten. We sluiten de voormiddag ook af in het Glazen Huis waar er heel wat volk en VLD-sympathisanten zitten. Vervolgens (12.15 uur) rijd ik rechstreeks door naar de receptie in het Willy Vandenberghecentrum naar aanleiding van de bevrijdingsfeesten: 80 personen zijn er verzameld voor een lekker diner waarbij de receptie wordt aangeboden door het gemeentebestuur. Een gezellige babbel met de vele lieve mensen kon en mocht hier uiteraard niet ontbreken! Tegen 14 uur zijn Geert en ik in Westrode waar Norberte en Jan een feestje georganiseerd hebben voor de 58 jaar huwelijk van Jef en Justine. Een gezellig samenzijn (tussen de “politieke” eetfestijnen door) en zeer lekker eten. Hopelijk mag ik hen, als schepen, binnen 2 jaar “officieel” huldigen. Om 17 uur vertrekken Willy, Marijke en ik daar want onze aanwezigheid wordt nog vereist en verwacht op het VLD-etentje in Zemst. We zitten daar met 2 enthousiaste kandidaten (Lydia Luypaert en Raymond Cnops) dus etentje viel zoals verwacht heel goed mee! Thuis om 19 uur help ik verder wat mee aan de mailing en werk ik nog tot 0.15 uur verder op de computer (mails versturen en beantwoorden, website,…). BEDANKT aan al diegenen die zich ook vandaag weer achter de schermen hebben ingezet gedurende vele uren: - mijn bussers: Thierry, mijn vader, Jean-Pierre en Philippe, Lutgarde en Johnny - mailing: vader, moeder en Myriam. Stel u voor: om 22.45 uur heeft mijn vader de 2000 brieven nog weggebracht naar de Post in Brussel X…

Campagnedagboek van Virginie – zaterdag 10 mei 2003


Het laatste “volledige” weekend voor de verkiezingen, uitslapen hoort er dus niet bij. Integendeel zelfs: tijdig opstaan zodat ik van 8.30 tot 9.45 uur naar de markt kan in Meise. De meeste inwoners kregen intussen al mijn folder en/of Burgerkrant in de bus dus uitdelen hoort er wat minder bij maar aanwezigheid en herkenning is dus des te belangrijk! Nadien gaat het richting Halle waar ik om 10.15 uur heb afgesproken met Stephane, wonende te Halle, die mij wat gaat introduceren en voorstellen bij zijn inwoners. Geslaagde opdracht zou ik zo zeggen (BEDANKT daarvoor Stephane): rondgegaan bij een aantal middenstanders en nadien nog heel wat volk gezien op de markt. In Halle kreeg ik telefoon van Luc Van Biesen die dringend hulp vroeg bij het versturen va onze gezamenlijk mailing. Van Halle rijd ik dus rechtstreeks door naar Kraainem waar ik 2000 exemplaren ophaal (brieven, omslagen, postzegels,…). Een niet te onderschatten karwei zo’n mailings! Nadien gaat het huiswaarts waar ik net voldoende tijd heb om de compu aan te zetten en mijn mails te checken. In Londerzeel gaat vandaag tussen 8 en 18 uur het zaalvoetbalkampioenschap van de openbare diensten door (gemeenten, De Lijn, politie,…). Als schepen van sport spring ik er even binnen rond 14.15 uur om mijn morele steun te betuigen: de politiezone KLM staat op dat moment aan de leiding… Tegen 14.45 uur vertrek ik richting Wemmel waar ik snel een cadeautje koop om af te geven op een feest waarop Geert en ik morgen zijn uitgenodigd. Vervolgens gaat het richting Hamme waar Dhr. en Mevr. V.-D. uit Meise hun 50-jarig jubileum vieren in aanwezigheid van heel wat vrienden en familie: PROFICIAT aan het prachtige koppel en bedankt voor de ontvangst. Om 16.30 uur zit de “plicht” van het schepencollege erop en rijd ik door naar Sint-Jans-Molenbeek waar de VLD-afdeling een drink geeft nalv de Iris-feesten: is een kleinere afdeling maar er heerst altijd een gezellige sfeer en ben ook altijd tevreden Louis Ringoot terug te zien! 17.45 uur blaas ik daar de aftocht want tegen 18.15 uur heb ik afgesproken met Carine in Westrode: we gaan er samen met haar gezin eten bij de Oud Chiro van Westrode. Lekkere croque maar liet wel even op zich wachten… Haar dochter vertelt mij tijdens het eten dat ze net mijn hele campagnedagboek had gelezen en dat ze zich afvraagt hoe ik het allemaal klaarspeel. Om 19.45 uur komt Geert mij ophalen: we gaan in De Linde een spaghetti eten bij zwemclub Aart (waar ik gedurende jaren nog competitie heb gezwommen). Spaghetti lukt mij niet meer dus ik neem dan maar een ijsje. Nadien nog even tijd nemen en maken om mij thuis wat op te frissen teneinde om 22.30 uur als “herboren” te verschijnen op het VLD-bal in Zaventem. Heel wat volk en heel wat prominenten aanwezig: de aanwezige kandidaten worden voorgesteld onder luid applaus. Nadien ga ik mij bij “iedereen” voorstellen en een foldertje uitdelen. Ook nu weer waren de reacties van de aanwezigen positief. Geert en ik keren huiswaarts om 1 uur, dachten nog naar de fuif van Jong VLD in Liederkerke te gaan maar zijn er niet meer geraakt: morgen volgt opnieuw een drukke dag. BEDANKT trouwens aan mijn “busploegen” van vandaag: Anouk & Ingrid, Thierry en Lindsay, Lutgarde en Johnny, Evi, Geert en Dieter. En niet te vergeten al diegenen die zich samen met Luc inzetten voor het bedelen van de Druivenstreek!

Campagnedagboek van Virginie – vrijdag 9 mei 2003


Tijdig uit de veren om nog wat te kunnen werken op de computer (emails, website,… BEDANKT trouwens aan mijn webmaster Bart voor het zeer regelmatig bijhouden en lay-outen van de website!). Vermits ik in Hoeilaart moest zijn ben ik eerst langs de feesttent gereden in Zaventem om daar wat affiches af te geven voor de 2 festiviteiten: bal en seniorenfeest. Bravo aan de vele helpers die reeds serieus bezig ware met de voorbereidingen en het klaarzetten van de zaal. Nadien richting Hoeilaart waar ik eerst ben langsgeweest bij mijn drukker (BEDANKT voor het prachtig geleverde werk!) om nog wat foldertjes op te halen. “Officieel” was er vandaag geen markt voorzien maar Eddy Warrand en ik hadden om 10 uur afspraak op de markt in Hoeilaart: DANK aan Tim Vandeput en zijn papa, die ons tot 12.30 uur zeer goed hebben rondgeleid en geholpen! De mensen waren ook positief en enthousiast, maakt het altijd nog wat leuker. Nadien rijd ik terug richting Meise en onderweg bel ik even naar mijn campagneleider (die al meer dan prachtig werk heeft gelverd!!), die mij meldt dat hij vanaf dan 10 dagen thuis is en die mij dus nog wat extra zal bijstaan. Luc hoe ik u ooit ga moeten bedanken… Van 15 tot 17 uur heb ik even een “pauze”: babysitten bij mijn metekindje Tibo en zijn broertje Milan. Blij dat ik hen nog eens zag want dat was weeral eventjes geleden… Ik geef mijn broer nog wat foldertjes om te bussen (waarop Tibo zegt: “meter in brievenbus”) en bij het weggaan wil Tibo met mij meegaan. Groot verdriet, “hij ziet u te weinig” zegt mijn broer… Ook vanavond is het iets “rustiger” en zijn er niet echt veel activiteiten. Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik om naar het lenteconcert van Levedale (gezinsvervangend en bezigheidsthuis voor volwassenen met een mentale handicap) te gaan in de Kerk van Meise. Tot slot overlopen Geert en ik nog even de planning en praktische organisatie van het weekend: het belooft weer zeer druk te worden!

Campagnedagboek van Virginie – donderdag 8 mei 2003


De “ploeg” trok vandaag naar de markt in Ternat en Halle maar ik vernam gisteren dat dit voor mij niet zou lukken: mij werd gevraagd van 8.30 tot 14 uur aanwezig te zijn in de Horteco school in Vilvoorde waar een infosessie en debat doorging nalv de verkiezingen. De 68 leerlingen (17-20 jaar) waren ingedeeld in 3 groepen waarbij elke partij de tijd kreeg om langs in de klas en in 15 à 20 minuten het partijprogramma uiteen te zetten. Nadien konden de leerlingen vragen stellen (drugs toegelaten of niet, nachtvluchten, stemrecht vanaf 16 jaar,homohuwelijk,…). ‘s Middags werd ons een heerlijke maaltijd aangeboden en van 13 tot 14 uur was er dan een debat (waarbij Luc Van Biesen mij kwam “versterken”). Het viel allemaal veel beter mee dan verwacht! De leerlingen hadden daags tevoren kunnen stemmen en moesten na het debat opnieuw stemmen. Enige verschuiving was merkbaar:
Ervoor Erna
Vl. Blok 37,7 % 32,7 %
Spa-Spirit 28,3 % 36,2 %
VLD 22,6 % 27,5 %
CD & V 1,8 % 1,8 %
NVA 0 % 0 %
Agalev 0 % 0 %
Na nog wat affiches te hebben herplakt was ik thuis om 15.30 uur: de hoogste tijd om de emails te beantwoorden die ik sinds begin van de week had ontvangen en waarop ik, wegens de drukte, nog niet had kunnen antwoorden. Er zitten trouwens vaak “zware” mails tussen waarin men mijn mening vraagt over nachtvluchten, splitsing van België, belastingen, brugpensioenen,… BEDANKT alleszins voor alle (positieve) reacties want het is zeer leuk vast te stellen dat dit interactief medium steeds meer wordt gebruikt! Mail er, wat mij betreft, dus maar op los… Mijn moeder vraagt mij tussendoor: “Virginie, je doet zoveel voor deze verkiezingen, ik hoop dat je niet ongoocheld zal zijn als de uitslag tegenvalt?“. Het voeren van campagne is inderdaad niet te onderschatten maar ik doe het graag en blijf realistisch: ik ben jong, nieuw in de nationale politiek en veel stemmen halen op een opvolgersplaats zal niet evident zijn. Alleen: men heeft mij die kans geboden dus vind ik het van het grootste belang, ook toekomstgericht, dat ik mij 1.000 % inzet en de rest dat zien we dan wel na 18 mei. Tegen 18.45 uur ben ik een kijkje gaan nemen op de gemeentelijke seniorengym: ik ben hiermee, als schepen van sport, bijna 2 jaar geleden van start gegaan en kon vaststellen dat dit nog steeds een groot succes kent. Om 19.30 uur was er in Kasteel Waalborre te Asse en bijeenkomst georganiseerd door de Liberale Koepel van Asse. PROFICIAT aan de organisatie: lekkere hapjes, uitgebreide keuze aan dranken, mooi orkest, vele aanwezigen,… Een enorm succes. Dank ook voor het in de kijker plaatsen van de aanwezige kandidaten. Heel wat mensen herinneren zich mijn naam en affiche, da’s al iets … Zeer tevreden dat ik aanwezig heb kunnen zijn ben ik om 22.30 uur huiswaarts vertrokken.

Campagnedagboek van Virginie – woensdag 7 mei 2003


Vandaag is het de beurt aan Dilbeek: afspraak om 9.30 uur aan het gemeentehuis waar burgemeester Platteau, Jef Valkeniers en zijn vrouw, Danny Smagghe en Walter Zelderloo ons opwachten om samen met Eddy Warrand, Willy Cortois en ik de markt af te gaan. Het is de 1ste keer eigenlijk dat een markt “tegenvalt”, dat de mensen vaak geen folder willen aannemen en zelfs regelmatig onvriendelijk zijn. Ligt het nu aan het feit dat er reeds 4 VLD kandidaten zijn in Dilbeek en dat men er denkt “eigen volk eerst” (hoewel men binnen dezelfde lijst op zoveel mogelijk kandidaten kan en mag stemmen), ik weet het niet maar aandringen had toch niet veel zin. Patrick Vertongen, Johan, Eddy Warrand en ik zijn dan nog maar wat naar de markt in Merchtem getrokken: was voor mij ook leuker want hier kende ik opnieuw heel wat mensen. Een meisje uit Meise (die naar school gaat in Sint Donatus) vertelde trouwens dat ze vorige week debat hadden gehad op school en dat Maggie De Block zeer goed was overgekomen. Leuk van dat te horen en positief voor de partij: chapeau Maggie! Met een tevreden gevoel ben ik om 13 uur uit Merchtem vertrokken en was het daarna ook weer tijd om affiches te herplakken en te vervangen + foldertjes gaan brengen bij verschillende mensen (uit verschillende gemeenten ook) die voor mij nog wat gaan bussen. Om 19.30 uur begon dan de VLD-vergadering die voornamelijk voorbehouden was voor het plooien van de Burgerkrant. Van slavenarbeid gesproken… Niettemin moet dit gebeuren en bovendien staat er een zeer groot en mooi artikel van mij in de Burgerkrant samen met een foto van mij en de burgemeester. Nadat de Burgerkranten waren geplooid werd nog even gepraat over de organisatie van de laatste dagen van mijn campagne: bussen, affiches, stembureau’s,…Dank aan allen voor de steun! Tegen 23.30 uur zat de vergadering erop, nog snel even mijn mails lezen (heb er morgen heel wat te beantwoorden) en nadien dodo.

Campagnedagboek van Virginie – dinsdag 6 mei 2003


Ben 2 weken afwezig op het werk maar dit wil niet zeggen dat ik nu opeens kan uitslapen. Integendeel zelfs: op tijd uit de veren want afspraak om 9 uur in Londerzeel om rond te gaan op de markt. Waren tevens van de partij: Frank Gillijns, Willy Cortois, Lydia Luypaert, Carina Van Liefferinghe (gemeenteraadslid in Londerzeel trouwens) en ikzelf. Londerzeel ligt naast Meise dus was het dan ook heel leuk veel bekende gezichten te zien. We botsten tegelijk op een heel team CD & V’ers in hun oranje jassen die gevolgd werden door de camera van Ring TV: hoort bij het campagnevoeren… Nadien ben ik samen met W. Cortois doorgereden naar Lennik, waar Eddy Warrand ons opwachtte op “zijn” markt: klein maar gezellig zou ik zo zeggen. Ook de marktkramers zijn duidelijk: liever een kleine en goede markt dan een grote, hopelijk geldt dit ook voor ons… ‘s Middags snel iets kleins eten en tegen 14.30 uur was ik terug thuis. Hoogste tijd om de lay-out van de mailing af te werken die ik samen met Luc Van Biesen verstuur en nadien in de regio van Ternat en Asse nog wat affiches gaan herplakken of vervangen, moet immers ook gebeuren! Nadien, as usual op dinsdag, heb ik zitdag gehouden op het gemeentehuis van Wolvertem en Meise. Als schepen is het immers van het grootste belang dat je bereikbaar bent voor de inwoners! Terug thuis om 19.45 uur heb ik nog wat teksten afgewerkt en mij klaargemaakt. Om 21 uur werd ik verwacht aan de VRT om in het publiek te zitten van Bracke en Crabbe: de uitzending gaat live op antenne om 22.30 uur maar ze laten het publiek dus goed op tijd komen. Zeker een aanrader en leuk om eens van naderbij mee te maken. BEDANKT aan Patsy, die mij strategisch in beeld heeft geplaatst: heel wat mensen zagen mij op TV en spraken er mij over aan. Einde van de uitzending om 23.35 uur en dan richting Meise.

Campagnedagboek van Virginie – maandag 5 mei 2003


Op tijd opgestaan want om 9.30 uur was er afspraak gegeven voor de markt in Zaventem. Toen ik echter onderweg naar de “organisator” belde, bleek dat de afspraak was afgezegd wegens weinig interesse en andere vergaderingen. Ik was toch al vertrokken en heb uiteraard geen verlof genomen om thuis of binnen te zitten dus ben ik toch maar naar de markt gegaan. Eddy Warrand was daar ook, dus dat viel nog zeer goed mee. Geen al te grote markt maar wel vriendelijke bezoekers en marktkramers dus om 12.45 uur ben ik daar met een voldaan gevoel vertrokken. Tegen 14.30 uur moest ik in Vilvoorde zijn voor het bespreken van een mailing en nadien ben ik ook de eerlijke vindster van mijn campagnekar gaan belonen met een parfumerie-bon. Terug thuis rond 16 uur ben ik achter de computer gekropen om enige brieven ed. af te maken. Om 19.30 uur werd het schepencollege ontvangen bij mensen die hun 50 jarig jubileum vierden. Zij wonen bovendien in mijn eigen wijk dus da’s dan altijd iets speciaals. Terug om 20.30 uur was het de hoogste tijd om achter de computer te kruipen: ik zit nu 2 weken “thuis” voor de campagne maar moest nog een dringende vertaling afmaken. Tegen 0.15 uur heb ik het kunnen doormailen zodat ze het toch nog binnen de timing hadden. Moe maar voldaan ben ik dan gaan slapen.

Campagnedagboek van Virginie – zondag 4 mei 2003


Opgestaan om 8.30 uur en uiteraard veel te weinig geslapen. Gelukkig bestaan er van die goede “potjes” voor de vrouwen of ik had er nog minder goed uitgezien… Om 9.30 uur sta ik aan Café De Smulpot in Steenokkerzeel. Samen met Liseanne, Willy en Gwenny gaan we rond op de markt en de bloemenmarkt. DANK aan burgemeester Servranckx, die voor een zeer goede rondleiding heeft gezorgd, en die ons heeft voorgesteld aan heel wat mensen. Het is schitterend weer en weekend dus we zijn zeker niet de enige partij die vertegenwoordigd is op de markt. De mensen krijgen dus heel wat papieren, maar geen probleem: de sfeer is goed en de reacties zijn positief. Om 12 uur sta ik bij Mr. D.C. In Meise want ik ben uitgenodigd om samen met hem, zijn dochter An (waarmee ik vroeger nog competitie heb gezwommen dus dat was wel een leuk weerzien) en een aantal anderen naar de voetbal te gaan: Anderlecht-Beerschot (4-0). BEDANKT Robert voor de uitnodiging: het eten was superlekker en het gezelschap buitengewoon. In de namiddag gaan er opnieuw een aantal “busploegen” op pad: mijn vader in Grimbergen en Koen, Stefanie, Lutgarde, Leen, Geert en Johnny verdeeld over Asse en Merchtem. Na de pauze van de voetbal vertrek ik, de 2de helft moet ik dus missen. Om 16.45 uur sta ik met Liseanne in Ternat waar het Ijs en Wafelsalon doorgaat van de VLD-vrouwen. Heel lekkere wafels maar heb vandaag weer iets teveel gegeten en gedronken om gezond te zijn. Politiek actief zijn en slank blijven, het is geen sinecure! Om 18.15 uur vertrek ik huiswaarts en bij het buitengaan zeg ik aan Francis (Vermeiren): “ik ben echt wel moe” waarop die mij antwoordt: “het begint nog maar…” HELP als dat waar is!! Na in de file te hebben gestaan ga ik langs bij Mario: ik zet er de omslagen met etikettes af voor de mailing. Die heeft ook al weer zijn werk. BEDANKT Mario! Tegen 19.30 uur ben ik thuis en komt Geert nog even langs. Terwijl hij nadien nog mijn campagnekar gaat verzetten stuur ik nog en aantal emails, maak ik mijn aanbevelingsbrief af en stuur ik een mail naar een aantal personen met vraag om nog wat hulp. Heb nog wel wat slaap in te halen dus om 24:00 uur kruip ik onder de wol.

Campagnedagboek van Virginie – zaterdag 3 mei 2003


Opgestaan om 8 uur en geen tijd eigenlijk (ongezond dus neem hier zeker geen voorbeeld aan!) voor een ontbijt. Bij het doorbladeren van de krant bots ik ook op mijn artikel met foto: mijn campagnekar is inderdaad terecht dankzij de media! Tegen 9.30 uur stond ik in Café Den Appel en Liederkerke waar afspraak werd gegeven om samen de markt van Liederkerke te doen. We waren aanwezig met heel wat volk: Willy Cortois, Francis Vermeiren, Corinne Olbrechts, Liseanne, Eddy, Johan, Kathleen, Stefaan Platteau,… er kon alleszins niet gezegd worden dat de VLD niet vertegenwoordigd was! Samen met 2 Jong VLD’ers (bedankt voor hun hulp!) zijn we rondgegaan op de markt en hebben we verschillende cafeetjes gedaan. Het is een grote en mooie markt en ook hier waren de meeste reacties positief. Ook hier weer positieve reacties op mijn foldertjes en affiches, altijd leuk meegenomen. Ben benieuwd naar de foto’s die daar werden gemaakt want het was echt een leuke bende! Tegen 13.45 uur keerde ik “huiswaarts”, uur ook waarop mijn campagneleider Luc de borden in Meise opnieuw onder handen nam en mijn “bussers”: Geert Philippe, Willy en kleindochter gingen aan de slag in Asse. Na Liederkerke ben ik naar de Makro gegaan In Machelen teneinde er omslagen en lijm te gaan kopen voor mijn mailing die nog moet vertrekken. Eens de Makro achter de rug ben ik even binnengesprongen bij Anouk (mijn beste vriendin) en Bart (haar man en tevens mijn webmaster voor mijn prachtige site, BEDANKT Bart!): hun dochtertje Yentl verjaarde en had haar feestje en ik kwam ook flyers afgeven die Anouk in Machelen nog gaat bussen. Nadien afspraak in Meise met Luc die nog wat extra materiaal nodig had: affiches ed. Ik verneem tevens dat ze in Hoeilaart nog steeds hard hun best voor mij aan het doen zijn… Er staat trouwens een prachtig artikel van mij in hun Burgerkrant! Tegen 18 uur ga ik naar de barbeque van FC Imde, ook dat is, als schepen van sport, ee jaarlijkse traditie geworden! Nadien rijd ik met wat materiaal richting Fenikshof (Grimbergen) waar straks het VLD-bal plaatsvindt: ik hang er mijn affiches op en leg al wat flyertjes op de tafels. Terug thuis rond 20.30 uur rest er mij wat tijd om mij om te kleden en wat mails te beantwoorden. Om 22.30 uur vertrek ik dan met Geert naar het VLD-bal in Grimbergen. Er zijn heel wat kandidaten aanwezig en wij worden – men wordt dat stilaan gewoon – ook naar voren geroepen en voorgesteld. Nadien ga ik bij iedereen rond en stel ik mij voor. Ook hier weer positieve reacties op mijn affiches en flyers, zelfs van mensen uit Schepdaal. Tegen 1.15 uur gaan we nog eens naar de bovenverdieping. Vermits JONG VLD op hetzelfde moment daar haar fuif geeft. Als jongere mag ik er zeker niet op ontbreken! Mijn dag (nacht) eindigt op de fuif van KFC Meise in de Lindeboom: als schepen van sport moest ik daar zeker even aanwezig zijn.Uitgeteld keren Geert en ik naar huis om 2.45 uur. Wat een helse “dag”…

Campagnedagboek van Virginie – vrijdag 2 mei 2003


Als men rond 2.30 uur in bed ligt en men moet eruit om te gaan werken om 5.50 uur, tja… dan zijn er leukere zaken maar de plicht roept. Dit was immers mijn laatste werkdag alvorens ik mij gedurende 2 volledige weken toeleg op de campagne. Bij het doorbladeren van de krant lees ik het artikeltje dat meldt dat ik mijn campagnekar kwijt ben sinds zondagnacht (verdwenen in het centrum van Meise). Reeds op het werk krijg ik om 7.20 uur reeds telefoon van een Mevrouw uit Vilvoorde die het artikel las in de krant en die mijn tel.nr. heeft opgezocht: zij meldt mij dat mijn campagnekar sinds enkele dagen in Vilvoorde staat. Ze had er zich al over verbaasd dat die op een plaats stond waar er eigenlijk geen verkeer kwam… Zij is het ideale voorbeeld dat mensen dus toch nog moeite doen voor anderen en dat ze niet alles aan hun laten voorbijgaan. BEDANKT aan die Mevrouw en de 2 anderen die mij dezelfde morgen hebben opgebeld. De eerlijke vindster beloon ik alvast met een parfumerie-bon. Van 11.30 tot 12.45 uur rijd ik op en af naar Vilvoorde: de mensen van Het Laatste Nieuws willen alvast een foto van mij bij mijn teruggevonden kar.Dacht eigenlijk niet dat ik die kar nog zou terugzien dus ik was echt wel gelukkig… Om 15.30 uur vertrek ik op het werk richting VRT: daar woon ik van 16 ot 17.30 uur de opname van de uitzending “Nachtwake” bij aangaande de invloed van de media op de politiek. Interessant thema waarmee ik uiteraard zelf wordt geconfronteerd.Het is bovendien dankzij de media dat ik mijn kar heb teruggevonden! Van daaruit rijd ik door naar Vilvoorde waar Geert en Johnny (met de trekhaak) de kar komen ophalen. Vermits ik klacht had neergelegd tegen onbekenden moest ik nu weer de politie ter plaatse komen om P.V. op te stellen, de kar vrij te geven en te ontseinen. Gelukkig was er geen schade aan de kar (dank daarvoor toch aan de daders) en werd enkel de band plat gezet maar was snel opgelost na het opblazen ervan. De eigenaar van het benzinestation herinnert zich het artikel in de krant als hij ons met de kar ziet.Zo zie je maar… Om 19.45 uur is het de hoogste tijd om met Geert een spaghetti te gaan eten bij Pee Klak. Vervolgens wordt de kar nog verzet en wacht er mij een “rustige” avond waarbij we nog wat verderwerken aan de site. Vorige nacht niet veel geslapen dus maken dat ik wat inhaal want het wordt een zwaar weekend…!

Campagnedagboek van Virginie – donderdag 1 mei 2003


Gisterenavond laat weggeweest: debat van het Davidsfonds in Grimbergen en nadien fuif van Pieter Marnef in Leuven, opstaan ging dus iets minder vlot… Om 8.30 uur uit de veren en snel een vluchtig ontbijt. Nadien naar de markt in Overijse van 10 tot 12.15 uur. Een beetje mijn 2de thuis (als gewezen druivenkoningin) en de reacties van de mensen waren dan ook positief: vaak herkende men mij of wist men mij te vertellen dat ik mooie affiches heb. Ook Annemie Neyts en Marc Beernaert waren van de partij op de markt. Alvorens huiswaarts te keren snel nog wat affiches bezorgen aan mijn campagneleider uit Overijse. Meteen ook kunnen vaststellen dat de plakploeg uit Hoeilaart (BEDANKT Tim!!) serieus aan het werk was… Tegen 12.45 uur ben ik in Café Neerhof in Slozen waar de VLD Opwijk verzameld heeft met 154 fietsers en waar zij genieten van een lekkere barbecue horende bij een fietstocht van 45 kilometer.Er heerste alleszins een gezellige sfeer. Chapeau ook aan Frank Gillijns en Dominique Guns die sportief genoeg waren om de 45 km te rijden. Om 14 uur werd ik verwacht op de voetbal in Wolvertem: het was mijn beurt om er een beker af te geven. Naar jaarlijkse gewoonte was er weer heel wat volk verzameld uit de naburige gemeenten voor het jeugdtornooi. Kussen mogen uitdelen aan jonge jongens, is eens iets anders… Tussen 15 en 16.30 uur ben ik even langs thuis gegaan voor het nalezen en beantwoorden van mijn mails: een website hebben is één zaak maar het is mi zeer belangrijk dat personen die mij een mail sturen ook wel degelijk en persoonlijk een antwoord krijgen! Tegen 17 uur werd ik alweer verwacht op de voetbal om nog eens een beker en medailles uit te reiken.Als schepen van sport hoort zoiets er natuurlijk bij…! Van 18 tot 19 uur was ik dan aanwezig op de prijsuitreiking van het gemeentelijk volleybaltornooi in Meise: bij de recreanten deden er 16 ploegen mee, ook dit jaar weer een enorm succes dus en zeker voor herhaling vatbaar. DANK ook aan mijn plakploegen van vandaag:Geert, Johnny en Luc en tevens aan al mijn “bussers”: Jef en zijn verschillende ploegen. Gelukkig dat ik hen heb want dankzij “al hun werk” achter de schermen heb ik de kans mij volledig toe te leggen op het werk “tussen de mensen”. Mijn dag (nacht) heb ik afgesloten in de Carré waar ik aanwezig was van 22.30 tot 2 uur. Vermits het de verjaardag was van dé Jo was er ook heel wat volk aanwezig uit eigen gemeente. Een leuke maar vermoeiende afsluiter..
No comments yet

COMMENT

*